Ta Tu Tiên/Game tu tiên Ra Mắt Hôm Nay
Đã có 103664 đạo hữu đăng ký thành công
 • 5000 Người

  Lễ Bao 1

  Túi Tiên Thạch x30

  Linh Sủng Lệnh x10

  Diệt Bá Nguyên Thần x30

  Linh Thạch x100000

  Linh Khí x100000

 • 10000 Người

  Lễ Bao 2

  Túi Tiên Thạch x50

  Linh Sủng Lệnh x15

  Diệt Bá Nguyên Thần x50

  Linh Thạch x300000

  Linh Khí x300000

 • 30000 Người

  Lễ Bao 3

  Túi Tiên Thạch x80

  Linh Sủng Lệnh x30

  Diệt Bá Nguyên Thần x80

  Linh Thạch x500000

  Linh Khí x500000

 • 50000 Người

  Lễ Bao 4

  Túi Tiên Thạch x120

  Linh Sủng Lệnh x50

  Diệt Bá Nguyên Thần x150

  Linh Thạch x1000000

  Linh Khí x1000000

 • 100000 Người

  Lễ Bao 5

  Trứng Vụ Trung Tiên x1

  Túi Tiên Thạch x200

  Túi Linh Thạch x200

  Đan Hồi Nguyên-Sơ x10

  Quà Lệnh Khiêu Chiến x2

  Đạt 100k đăng ký. Nhận ngay Tuyệt phẩm danh hiệu "Thiếu Niên Trí Tôn"

Siêu Cấp Phụ Trợ Lễ Bao Thăng Tiến
Xem Trước Trailer Hứng Khởi Tu Tiên
Đặc Sắc Trò Chơi Thiện Ác Khó Phân